Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH POPRZEZ HTTPS://DESMART.COM

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez DeSmart sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-374), ul. Sienkiewicza 44/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000681984, NIP: 5862319297, REGON: 367498116, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł (dalej jako”Usługodawca”) za pośrednictwem strony internetowej https://desmart.com (dalej jako „Strona”) zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do treści zamieszczonych w Serwisie, takich jak tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo, pliki danych (w tym e-booki), prezentacje, programy i wszelkie inne dane (zwane dalej „Treściami”) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Użytkownik Serwisu nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania do obrotu, w całości lub w części, Treści; 
  2. ingerowanie w Treść;
  3. usuwanie oznaczeń właściciela i zabezpieczeń technicznych w Treści.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniany Użytkownikom Serwisu w sposób, który umożliwia jego pobranie, otwarcie, wydrukowanie i utrwalenie na innym nośniku.
 5. Użytkownik Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę lub funkcjonowanie Serwisu.
 6. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu lub usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadniony interes Usługodawcy.

  Definicje:
 7. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi elektronicznej zgodnie z Regulaminem;
 8. Usługodawca – DeSmart sp. z o.o., której dane podajemy na wstępie;
 9. Usługa elektroniczna – działanie w celu zaspokojenia określonych potrzeb Usługobiorcy, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 10. Strona – strona internetowa https://desmart.com;
 11. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
 12. Newsletter – elektroniczny biuletyn rozsyłany do Użytkowników Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej po dokonaniu przez nich subskrypcji;
 13. e-book – publikacja w formacie pdf lub epub;
 14. Systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 15. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).

  Usługi elektroniczne dostępne w Witrynie i warunki korzystania z nich

  Na platformie dostępne są następujące usługi elektroniczne:
 1. Rejestracja na wydarzenie organizowane przez Usługodawcę;
 2. Wysyłanie biuletynu;
 3. Wysyłanie e-booka;
 4. Złożenie skargi.

  Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych może wiązać się z koniecznością podania przez Usługobiorcę swoich danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę określa Polityka Prywatności DeSmart, dostępna tutaj.

  W celu korzystania z Usługi Elektronicznej:

 5. w przypadku rejestracji na wydarzenie – wypełnij formularz rejestracji na wydarzenie, zaznacz wymagane pola i kliknij przycisk akceptacji (np. „Wyślij”);
 6. w odniesieniu do Newslettera – wypełnienie odpowiedniego formularza, wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij” lub „Zamów”);
 7. dotyczących e-booka – należy wypełnić odpowiedni formularz, wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij” lub „Zamów”);
 8. w zakresie złożenia reklamacji – treść reklamacji należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail hello@desmart.com lub za pomocą odpowiedniego formularza.
 9. W ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez rejestrację na wydarzenie organizowane przez Usługodawcę, Usługodawca może przesłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
  a) agendę;
  b) informacje o kosztach uczestnictwa;
  c) informacje o zmianach lub odwołaniu wydarzenia;
  d) certyfikat uczestnictwa.
 10. Szczegóły uczestnictwa w wydarzeniu określa odpowiedni regulamin wydarzenia.
 11. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej rejestracji na wydarzenie organizowane przez Usługodawcę wygasa z chwilą jej wykonania.
 12. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, którzy podali w tym celu swój adres e-mail. Newsletter zawiera informacje o Usługodawcy, jego produktach oraz aktualnej ofercie. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do osób, które dokonały subskrypcji i wyraziły zgodę na jego otrzymywanie.
 13. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@desmart.com lub też korzystając z udostępnionej funkcjonalności (np. „Wypisz z Newslettera”).  
 14. Usługa elektroniczna e-book świadczona jest przez Usługobiorcę w postaci bezpłatnego e-booka przesyłanego na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. Przesłanie e-booka możliwe jest wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę. Usługa realizowana jest po przesłaniu e-booka na adres Usługobiorcy.
 15. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną wyłącznie na własny użytek. Niedozwolone jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu do prowadzenia przez Usługobiorcę działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interesy Usługodawcy.
 16. Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną Usługobiorca nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez ich zgody lub upoważnienia wymaganego przepisami prawa,
  b) zamieszczania treści reklamowych i/lub promocyjnych,
  c) ponadto zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorców jakichkolwiek treści, które mogłyby w szczególności: zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą handlową lub związane z poufnością.np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicami handlowymi lub związane ze zobowiązaniami do zachowania poufności, – być obraźliwe lub stanowić zagrożenie dla innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów, wulgaryzmów, wulgaryzmów, wulgaryzmów, wulgaryzmów, wulgaryzmów, wulgaryzmów, wulgaryzmów).np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe), byłyby sprzeczne z interesami Usługodawcy, w inny sposób naruszałyby postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

  Wymagania techniczne i zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

  Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to:
 17. Dostęp do Internetu,
 18. Dostęp do aktywnego adresu e-mail,
 19. Dostęp do przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującej pliki typu cookies oraz dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Serwis jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. Zakres wykorzystywania plików cookies przez Usługodawcę określa Polityka Prywatności DeSmart dostępna tutaj;
 20. Usługodawca wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych oraz ochronę tożsamości osób korzystających z sieci Internet. 
 21. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych udostępnianych w Serwisie.
 22. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia udostępniania poszczególnych funkcjonalności Serwisu ze względu na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, o ile nie narusza to praw Użytkownika Serwisu.
 23. Usługodawca informuje Usługobiorcę, na jego żądanie, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także o funkcjach i przeznaczeniu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

  Reklamacje
 24. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres Usługodawcy: hello@desmart.com lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Prawidłowo złożona reklamacja usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 25. wskazanie Usługobiorcy,
 26. przedmiot skargi,
 27. okoliczności uzasadniające reklamację.
 28. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O brakach w reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

  Postanowienia końcowe
 29. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 30. Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 31. Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2022r.